گروه شهدا

گروه شهدا

پایی که جا ماند...

بایگانی
آخرین مطالب

گـروه شهدای بسیج مسجد صاحب الزمان(عج)، با هــدف گـرد آوری وصـیـتـنـامـه و زنـدگـیـنـامـه و خاطـرات شـهــدا،این وبـلاگ را در فـضـای مـجـازی راه انـدازی کـرده ، هـم اکـنـون شمــا نـیـز مـیـتـوانـیـد با گـذاشـتـن چند دقـیـقـه وقت گـامـی در این حـرکت خـیـر و نـیـکو بـرداریـد و سـپـاس گـذار فـداکـاری هـای شـهـدا بـاشـیـد. ایـن پـروژه هـیـچ سـود مـادی برای کـسـی نـدارد بـلکه تـنها بـرای زنـده نگـه داشـتـن ارزش هـا و تـرویـج فـرهـنـگ ایثار و شـهـادت آغـاز شـده و یک عـمـلـیـات سـایـبـری به حـسـاب مـی ایـد.